Home Diễn đàn DNS Lookup Domain Lookup Whois Vn IP Lookup IP Blacklist Check Get Your IP Address

Get Your IP Address

Your IP Address: 44.200.140.218
Your Hostname: ec2-44-200-140-218.compute-1.amazonaws.com


Địa chỉ IP (Giao thức Internet) là mã định danh duy nhất cho mỗi thiết bị trên mạng, chẳng hạn như internet. Khi bạn kết nối với internet, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) sẽ gán cho bạn một địa chỉ IP.

Mục đích chính của địa chỉ IP là cho phép các thiết bị được kết nối và giao tiếp với nhau. Nếu không có địa chỉ IP cụ thể, các thiết bị sẽ không thể gửi và nhận thông tin từ nhau qua internet.

Mục đích phụ của địa chỉ IP là để đánh địa chỉ vị trí. Nói cách khác, để đặt thiết bị của bạn ở một vị trí thực gần đúng trên thế giới (còn được gọi là định vị địa lý).

Công cụ này sẽ kiểm tra địa chỉ IPv4 công khai của bạn. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ VPN hoặc proxy để che giấu vị trí địa chỉ IP của mình, bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để xác minh rằng địa chỉ IP của bạn thực sự bị ẩn.