Home Diễn đàn DNS Lookup Domain Lookup Whois Vn IP Lookup IP Blacklist Check Get Your IP Address

DNS Lookup (DNS Records)

Tại đây bạn có thể nhận được các thông tin chi tiết về bảng ghi DNS của bất kỳ tên miền nào, bao gồm:

A
AAAA
NS
MX
SOA
TXT

Công cụ này sẽ hữu ích khi bạn muốn biết tất cả các bảng ghi DNS của bất kỳ một tên miền nào. Làm cho việc giám sát trang web thoải mái và dễ dàng hơn.