Home Diễn đàn DNS Lookup Domain Lookup Whois Vn IP Lookup IP Blacklist Check Get Your IP Address

IP Blacklist Check
Tại đây bạn có thể kiểm tra xem địa chỉ IP của mình có bị liệt kê vào trong cơ sở dữ liệu của các tổ chức chống thư rác hay không. Dưới đây là danh sách các cơ sở dữ liệu chính theo dõi các địa chỉ IP có nằm trong danh sách đen hay không:

dnsbl-1.uceprotect.net
dnsbl-2.uceprotect.net
dnsbl-3.uceprotect.net
dnsbl.dronebl.org
dnsbl.sorbs.net
zen.spamhaus.org
bl.spamcop.net
list.dsbl.org

Dịch vụ này hữu ích khi bạn muốn biết địa chỉ IP của hệ thống máy chủ thư của bạn có bị rơi vào danh sách đen của các tổ chức chống thư rác không. Làm cho việc giám sát và vận hành máy chủ thư dễ dàng hơn.